Regulamin

Regulamin

                                      REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SELLERO.PL
                                                                     (t.j. z 15.08.2020 r.)

                                                       Rozdział I. Postanowienia ogólne
                                                                                   § 1.
1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Regulamin ten określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną (zwanych dalej: Umową);
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu internetowego www.sellero.pl”;
2) Ustawa – ustawa z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);
3) Usługodawca – Szelejewski sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rawiczu (63-900) przy ul. Sarnowskiej 2 lok. 210, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000652966, posiadająca nr NIP: 6991958901, nr REGON: 366124402 oraz DUNS®: 539523151;
4) Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie sellero.pl;
5) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego zamieszkująca, bądź mająca swoją siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;
6) Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, wymienionych w Rozdziale III Regulaminu;
7) Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
8) Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
9) Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta;
10) Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych przez poszczególnych Użytkowników w ramach Serwisu;
11) Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie Użytkowników – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się dany Użytkownik.
4. Użytkownicy są obowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu. Nie są natomiast związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały im udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 3.

                Rozdział II. Zawarcie umowy i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony:
1) z Użytkownikiem posiadającym Konto w Serwisie:
a) z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru;
b) z chwilą złożenia przez Użytkownika konta poprzez logowanie do Serwisu za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.com i uzupełnienie brakujących danych rejestracyjnych Użytkownika, wymienionych w ust. 2.
2) z pozostałymi Użytkownikami – z chwilą skorzystania przez nich z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis.
2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu:
1) loginu (adresu poczty elektronicznej),
2) hasła,
3) danych kontaktowych.
3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są zgodne z prawdą, kompletne oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Usługodawca tworzy konto, używając podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej jako nazwy Konta.
5. Użytkownik ma obowiązek podania czynnego, aktualnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi niezbędną formę jego identyfikacji przez Usługodawcę i jest używany do wymiany wszelkiej korespondencji między tymi podmiotami. Niedopuszczalne jest posługiwanie się w systemie tymczasowym adresem e-mail i to zarówno do tworzenia Konta, jak i do zamieszczenia Ogłoszenia.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym podmiotom na skutek ujawnienia przez niego osobie trzeciej hasła dostępu do Konta.
7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
1) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
2) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
3) przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 40 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 35 i wyższej,
4) włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików Cookies i Javascript.
8. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług w przypadku:
1) Użytkownika posiadającego Konto – nie później niż w ciągu 3 dni od momentu zawarcia Umowy, przy czym, jeżeli termin ten upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, to rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca następującego po nim dnia roboczego,
2) pozostałych Użytkowników – niezwłocznie.
10. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie, może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta. Żądanie usunięcia konta, dla swej ważności wymaga wysłania do Usługodawcy zgłoszenia poprzez przeznaczony do tego celu formularz w Serwisie, bądź formy wiadomości e-mail wysłanej na adres usługodawcy: kontakt@sellero.pl z adresu e-mail Użytkownika, o którym mowa w Rozdziale II ust. 5 niniejszego regulaminu. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.
11. Konto Użytkownika jest usuwane w przypadku zgłoszenia przez niego żądania usunięcia konta niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone. W przypadku nieposiadania przez Użytkownika opłaconych usług w Serwisie, jego Konto jest usuwane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej.
12. Jeden Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto w Serwisie.

                                                             Rozdział III. Rodzaje i zakres Usług
1. Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi:
1) na rzecz Użytkowników posiadających Konto:
a) założenie Konta (Usługa „Konto”),
b) umieszczanie w Serwisie Ogłoszenia o treści wskazanej przez Użytkownika, opublikowanego w wybranej przez niego (Użytkownika) kategorii, na wybrany przez niego (Użytkownika) okres, z możliwością jego odnowienia po upływie terminu, na który zostało opublikowane.
Szczegółowe parametry usługi przedstawia poniższa tabela:

Nazwa usługi

Okres publikacji

Możliwość odnowienia

Wyróżnienia

Ilość zdjęć

w ogłoszeniu

Ogłoszenie Standard

60 dniTAK
NIE

(ogłoszenie zawiera reklamy)

8

Ogłoszenie Wyróżnione

90 dniTAK

  • poprzez wyświetlenie na szczycie listy ogłoszeń w danej kategorii,

  • poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym na stronie głównej portalu sellero.pl

(ogłoszenie

nie zawiera reklam)8


Ogłoszenie Wyróżnione w kategorii PRACA lub USŁUGI i FIRMA

90 dni

180 dni

360 dni

Ogłoszenie Wyróżnione w kategorii USŁUGI FINANSOWE

60 dni


2) na rzecz pozostałych Użytkowników – umożliwienie dostępu do ogłoszeń umieszczanych w Serwisie, w tym ich wyszukania i sortowania.2. W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia, Użytkownik wypełnia stosowny formularz dostępny w Serwisie. W przypadku wybrania przez Użytkownika parametrów Ogłoszenia wymagających uiszczenia opłaty, umieszczenie (publikacja) ogłoszenia jest uzależnione od wcześniejszego dokonania opłaty.

3. Usługodawca ma prawo wstrzymać umieszczenie Ogłoszenia do czasu jego aktywowania poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego zamieszczonego w przesłanej na adres Użytkownika wiadomości e-mail.
4. Usługodawca ma prawo usunąć Ogłoszenie naruszające zapisy niniejszego Regulaminu. W przypadku usunięcia Ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu Użytkownikowi uiszczonej kwoty opłaty.
5. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i nie może wprowadzać ew. odbiorcy w błąd co do przedmiotu Ogłoszenia.
6. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
7. Ogłoszenie nie może zawierać więcej niż 4000 znaków, przy czym znakiem jest pojedyncza litera, cyfra, znak interpunkcyjny, spacja lub zakończenie linii.
8. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Użytkownika. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały w błąd pozostałych Użytkowników.
9. Ogłoszenie po jego opublikowaniu jest dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z ogłoszeniem na stronie Serwisu udostępniane są dane kontaktowe do Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie w Serwisie i/lub formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie do tego Użytkownika wiadomości przez innego Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie.
10. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
11. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
12. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
13. Niedozwolone jest publikowanie w Serwisie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
14. Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi produktami (produktami zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi produktami:
1) Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
2) Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
3) Środki chemiczne, farmakologiczne, afrodyzjaki i zioła mające wpływ na pobudzenie popędu seksualnego, wzmocnienie libido itp. (w tym leki i suplementy diety);
4) Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści promujące faszyzm lub nazizm, bądź nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
5) Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
6) Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
7) Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
8) Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
9) Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
10) Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
11) Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony;
12) Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
13) Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
14) Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
15) Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
16) Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
7) Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
18) Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
a) Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
b) Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
c) Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
d) Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
19) Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
20) Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
a) tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
b) naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
21) Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
a) Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);
b) Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
c) Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
d) Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
22) Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
23) Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
24) Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
25) Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
26) Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
27) Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
28) Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
29) Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
30) Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
31) Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 powyżej;
32) Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
33) Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
34) Bilety na mecze piłki nożnej.
35) Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
36) Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
37) Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
38) Ofert pracy:
a) będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
b) wymagających wpłaty zaliczki
39) Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
40) E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
41) Zarejestrowane karty SIM.
42) Informacje zawierające treści promujące serwisy ogłoszeniowe, w tym grafiki, loga, treści , linki, materiały marketingowe, itp., które zawierające nazwy własne serwisów oraz materiały informujące o działalności takich serwisów.
43) Zabrania się umieszczania w ogłoszeniach zdjęć oraz grafik z umieszczonym logo innych serwisów ogłoszeniowych.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, a także za prawdziwość i rzetelność ich opisów zamieszczonych w Ogłoszeniu oraz zgodność tych Towarów z Ogłoszeniem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdolność zarówno prawną, jak i faktyczną Użytkowników do wykonania umowy zawartej w związku z Ogłoszeniem opublikowanym w Serwisie, jak również za ich zdolność prawną do składania oświadczeń woli zawartych w tej umowie.

                                                            Rozdział IV. Warunki płatności
1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne, z wyjątkiem usług odpłatnych, szczegółowo wymienionych w Cenniku określonym w poniższej Tabeli:

Nazwa usługi

Okres publikacji

Opłata za publikację

Opłata za odnowienie

Ogłoszenie Standard

60 dni

0 ,00 zł

1,50 zł

Ogłoszenie Wyróżnione w kategorii
PRACA lub USŁUGI i FIRMA

90 dni

1,50 zł


180 dni

1,50 zł

360 dni

1,50 zł

Ogłoszenie Wyróżnione w kategorii
USŁUGI FINANSOWE

60 dni

20,00 zł

2. Zapłata za usługi Świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników następuje za pośrednictwem serwisu: Przelewy24 (www.przelewy24.pl) w następujących formach: Przelew on-line, BLIK, Karty Płatnicze, Apple Pay, Google Play, PayPro, Płatności walutowe, Portfele elektroniczne.


                                     Rozdział V. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika
1. Usługodawca ma obowiązek nieprzerwanego oświadczenia Usług.
2. Usługodawca ma prawo:
1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na prace konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
2) wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych dotyczących Serwisu,
3) odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin;
4) dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi i sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.
3. Użytkownik ma obowiązek podania danych zgodnych z prawdą. Ponadto ma on obowiązek powstrzymywać się od:
1) przesyłania publikacji i treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
2) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
3) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych i Użytkowników,
4) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za brak zainteresowania Ogłoszeniem i opisanym w nim Towarem,
2) za realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości Towaru opisanego w Ogłoszeniu,
3) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy,
4) oświadczenia woli składane przez Użytkownika innym podmiotom, w tym oświadczenia w jakikolwiek związane z Ogłoszeniem lub opisanym w nim Towarem.

                                                  Rozdział VI. Ochrona danych osobowych
                                                                                    § 1.
1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka prywatności jest dostępna w Serwisie i stanowi Załącznik do Regulaminu.
2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest w każdym przypadku dobrowolne, przy czym z uwagi na charakter poszczególnych Usług, niepodanie żądanych danych osobowych może uniemożliwić skorzystanie z określonych Usług.
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wskazane w art. 18 ust. 1 i 2 Ustawy wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych Regulaminem.
4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które przechowuje i zabezpiecza zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.

                                                   VII. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług, za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@sellero.pl.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko lub nazwa, adres poczty elektronicznej, na który należy wysłać odpowiedź na reklamację),
2) przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Brak danych wskazanych w ust. 2 pkt 1 lub 2 skutkować będzie pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni od ich złożenia.

                                                                VIII. Rozwiązanie UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.
2. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swego Konta, natomiast pozostali Użytkownicy – poprzez zaprzestanie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać w każdej chwili umowę o świadczenie Usług zawartą z Użytkownikiem (w tym usunąć jego konto) w razie zaistnienia choćby jednego z poniżej wymienionych zdarzeń:
1) nieuiszczenia przez Użytkownika należności za zamówione usługi,
2) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
3) umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika treści niezgodnych z prawdą lub obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
4) wykorzystywania przez Użytkownika danej Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
5) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z dobrymi obyczajami lub prawem, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
6) usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
7) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług,
8) braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy.
4. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od jej rozwiązania.
5. Użytkownik, będący konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem serwisu SELLERO.PL, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

                                                            POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: Szelejewski sp. z o.o. sp. k. ul. Sarnowska 2 lok. 210, 63-900 Rawicz; e-mail: office@sellero.pl .
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2019r.
3. Usługodawca może zmienić Regulamin, przy czym zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
4. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zmianie Regulaminu publikując dodatkowo wyraźną informację o zmianie, wyświetlaną przez 7 dni od jej dokonania.
5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, może on rozwiązać umowę o świadczenie Usług w terminie 14 dni od momentu powiadomienie o zmianie regulaminu.
6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarte z Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu.
7. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby usługodawcy.
8. Niezależnie od postanowień Regulaminu, istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy - Kodeks cywilny.
10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

                                                     _________________________________

                                                          Regulamin promocji „3 za 1”
                                                   w serwisie internetowym Sellero.pl


                                                                               § 1
                                                            Postanowienie ogólne  

    • Organizatorem promocji pod nazwą „3 za 1” jest Szelejewski sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rawiczu (63-900) przy ul. Sarnowskiej 2 lok. 210, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000652966, posiadająca nr NIP: 6991958901, nr REGON: 366124402 oraz DUNS®: 539523151 (zwana dalej Organizatorem), będąca właścicielem marki SELLERO.PL, a także serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.sellero.pl (zwanego dalej Serwisem).
    • Promocja ma na celu wypromowanie Serwisu i oferowanych w nim przez Organizatora usług, co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
    • Niniejszy Regulamin Promocji określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Serwisu Internetowego SELLERO.PL dostępnego pod adresem https://sellero.pl/strony/regulamin.
    • Poprzez przystąpienie do Promocji, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

                                                                                   § 2
                                                                     Zasady Promocji
    • Czas trwania Promocji: od dnia 17.08.2020r. od godz. 01:00 do dnia 16.08.2021 do godz. 01:00.
    • W ramach Promocji, każdy Użytkownik, który w okresie jej trwania, opublikuje za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza Ogłoszenie FB, otrzyma pakiet 3 (słownie: trzech) Ogłoszeń STANDARD do wykorzystania w okresie publikacji Ogłoszenia FB (zwanego dalej Pakietem Promocyjnym), nie dłużej jednak niż do końca niniejszej promocji.
    • Przez Ogłoszenie FB rozumieć należy, ogłoszenie zamieszczone za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. 2, na stronie profilu Facebook Użytkownika, której członkiem jest Użytkownik na okres 60 dni liczonych od dnia jego (ogłoszenia) publikacji.
    • Warunkiem aktywacji Pakietu Promocyjnego jest zatwierdzenie publikacji Ogłoszenia FB.
    • Ogłoszenia wchodzące w skład Pakietu Promocyjnego nie kumulują się. Użytkownik może w jednym czasie mieć aktywny tylko jeden Pakiet Promocyjny.
    • Wchodzące w skład Pakietu Promocyjnego ogłoszenia, które nie zostały wykorzystane przez Użytkownika w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Promocji, przepadają.
    • Użytkownik nie ma możliwości wymiany ogłoszeń wchodzących w skład Pakietu Promocyjnego na środki pieniężne.
    • Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

                                                                                      § 3
                                                                 Postanowienia końcowe
    • Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://sellero.pl/strony/regulamin .
    • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
    • Zasady rozpatrywania reklamacji Usług zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Serwisu Internetowego, dostępnego na stronie www.sellero.pl.
    • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Serwisu Internetowego www.sellero.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
    • Zasady korzystania z serwisu www.facebook.com oraz publikacji Ogłoszeń FB reguluje regulamin tego portalu dostępny pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms. 

Proszę czekać